Agenda

2023

8 mei inloopavond
26 mei wandelgroep

12 juni inloopavond
30 juni wandelgroep

10 juli inloopavond
28 juli wandelgroep

14 augustus inloopavond
25 augustus wandelgroep

11 september inloopavond
29 september wandelgroep

9 oktober inloopavond
27 oktober wandelgroep

13 november inloopavond
29 september wandelgroep

11 december inloopavond
22 december wandelgroep

2024

8 januari inloopavond
26 januari

Verlopen

20 maart inloopavond
31 maart wandelgroep

17 april inloopavond
28 april wandelgroep

9 januari inloopavond
27 januari wandelgroep

13 februari inloopavond
24 februari wandelgroep

14 november 2022 Inloopavond
25 november 2022 Wandelgroep

12 december 2022 Inloopavond
20 december 2022 Werkgroepvergadering
23 december 2022 Wandelgroep

12 september 2022 Inloopavond
30 september 2022 Wandelgroep

10 oktober 2022 Inloopavond
28 oktober 2022 Wandelgroep

11 juli 2022 Inloopavond
12 juli 2022 Werkgroepvergadering
29 juli 2022 Wandelgroep

8 augustus 2022 Inloopavond
23 augustus 2022 Werkgroepvergadering
26 augustus 2022 Wandelgroep

9 mei 2022 Inloopavond
20 mei 2022 Wandelgroep
31 mei 2022 Werkgroepvergadering

13 juni 2022 Inloopavond
24 juni 2022 Wandelgroep

8 maart 2022 Werkgroepvergadering
14 maart 2022 Inloopavond
25 maart 2022 Wandelgroep

11 april 2022 Inloopavond
19 april 2022 Werkgroepvergadering
29 april 2022 Wandelgroep

? Januari 2022 Gespreksgroep Uitgesteld
10 Januari 2022 Inloopavond geannuleerd
25 januari 2022 Werkgroepvergadering
28 januari 2022 Wandelgroep

7 februari 2022 Inloopavond
25 februari Wandelgroep

9 november 2021 Inloopavond
16 november 2021 Werkgroepvergadering (intern)
26 november 2021 Wandelgroep
27 november 2021 Ontmoetingsdag

13 december 2021 Inloopavond geannuleerd
17 december 2021Wandelgroep (niet de laatste vrijdag!)
21 december 2021 Werkgroepvergadering (intern)